Nabídka prací

Práce v katastru nemovitostí

Zaměřování budov

 • rozestavěné stavby
 • novostavby ke kolaudaci
 • rekreační chaty
 • hospodářské a výrobní objekty

Dělení pozemků

 • rozdělení pozemků
 • rozdělení pozemků o dané výměře
 • zaměření změn hranice

Vytyčování hranic

 • vlastnické hranice parcely
 • hranice dříve scelených parcel
 • hranice historických majetků obcí
 • komplexní pozemkové úpravy

Věcná břemena


Mapové podklady

 • zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front měst a obcí
 • mapové podklady pro projektování doplněné o inženýrské sítě a hranice pozemků dle katastrální mapy
 • zaměřování podélných a příčných profilů


Inženýrská geodezie

Pro správce inženýrských sítí

 • vyhotovení podkladů pro projekt
 • zaměření dokončených vedení inženýrských sítí
 • zpracování výkresů dle požadavků správců síti

Pro stavební firmy

 • vytyčování staveb
 • zaměření dokumentace skutečného provedení stavby
 • určování výšek, výpočet kubatur
 • služby odpovědných geodetů

Speciální práce

 • zaměření jeřábových drah
 • vyhotovení základní mapy závodu

Česká Lípa (okres Česká Lípa) 

Malá 1177 

Mobil:      603 499 351

E-mail:     clipa@geoplancz.cz


Ostroměř (okres Jičín)

Družstevní 341

Telefon:   493 691 404 

Mobil:      603 201 293

E-mail:     jicin@geoplancz.cz